Locatie D: Laareind / Heimerstein

De buurtschappen Laareind en Heimerstein zijn in feite een spiegelbeeld van de Wageningse Eng. Hier op de overgang van hoog naar laag (de zgn. hellingafspoelingen) ontwikkelde het cultuurlandschap Essenlandschap (of lokaal: engen).

Engen zijn aaneengesloten open akkerbouwcomplexen op de flanken van de stuwwal. Dit waren namelijk ideale vestigingsplaatsen; met heidegronden en bos op de hoger gelegen delen en aanwezigheid van water en wei- en hooilanden in de lagere delen. De boerderijen lagen halverwege, vaak aan de lage kant van de eng. Zo vormde langs de stuwwallen he U-vormige nederzettingenpatroon rondom het Binnenveld of het lijnvormig nederzettingspatroon in de lengterichting van de Utrechts Heuvelrug (zie kaarten van 1920 versus 2020 hieronder; bron: Topotijdreis).

Deze hoger- en lager gelegen gebieden stonden veelal in dienst van de (verhoging van de productiviteit) van de akkergronden, de engen. De akkers werden bemest met een mengsel van heideplaggen, bosstrooisel en mest; de potstalmest. Door de jarenlange toevoeging van potstalmest ontstond een dikke laag humus, het esdek. Een eng is nu nog vaak te herkennen als een bolling in het landschap.

De Grift scheidt hier het noordelijk gelegen dekzand- en veenlandschap van het zuidelijke gelegen rivierenlandschap met kleiiger stroomruggen en restgeulen.

In de WOII is er rondom de Grebbeberg hard gevochten; de Nederlandse troepen probeerden hier in begin mei 1940 de Duitsers tegen te houden bij de Grebbelinie. De Grebbelinie is een in noord-zuidrichting lopende verdedigingslinie in de Gelderse Vallei tussen de Neder-Rijn en het Eemmeer. Het is een waterlinie op basis van het tijdelijk inunderen van stukken land die in de tweede helft van de 18de eeuw is aangelegd ter verdediging tegen de vijand uit het oosten. Aan de voet van de Grebbeberg bevindt zich aan de Grebbeweg nog het bastion genaamd Hoornwerk.

Verder noordoostelijk is de overgang naar het Kampenlandschap zichtbaar, oostelijk de overgang naar het Veenontginningslandschap en zuidoostelijk het Oeverwallenlandschap.

Illustratie essenlandschap, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, https://slgelderland.nl/kennisbank/essenlandschap